Časté otázky
Všetko dôležité, čo by ste chceli vedieť o Slovak Banking Credit Bureau a Spoločnom registri bankových informácií.

Aký je hlavný prínos z existencie úverových registrov pre banky?

V modernej bankovej ére je bežnou praxou, že banka využíva detailné informácie o žiadateľovi o úver a dôsledne si preverí jeho aktuálnu finančnú bonitu a rovnako aj jeho finančnú históriu. Pre efektívnosť týchto procesov sú kľúčovými práve dáta z úverových registrov, nakoľko sa jedná o pravidelne aktualizované databázy obsahujúce oveľa hodnotnejšie informácie. Sú tak výrazne komplexnejším nástrojom ako rôzne negatívne registre, pretože sa nekoncentrujú len na informácie o neplatičoch a omeškaných platbách. Sú v nich dostupné informácie aj o klientoch, ktorí splácajú svoje pôžičky riadne a včas. Dôveryhodní zákazníci potom majú väčšiu šancu na získanie finančného produktu za výhodnejších podmienok ako tí, čo nesplácajú a tí, o ktorých nie je možné získať údaje v úverových registroch. Preto je kľúčové, že v úverových registroch sa nachádzajú pozitívne a aj negatívne informácie o klientoch, pričom sa jedná o komplexné údaje z trhu primárne o poskytnutých úveroch a aktuálnych žiadostiach o úver, ktoré sú spracovávané na základe súhlasov klientov. Používatelia registrov tak získajú okamžitý benefit vo forme konkrétnych a aktuálnych údajov, ktoré prispievajú k efektivite rozhodovania a k znižovaniu rizika pre banky a nebankové spoločnosti. Dá sa teda povedať, že nedisponovanie týmito údajmi by reálne mohlo viesť k zhoršeniu podmienok na získanie úverov u väčšiny dlžníkov. A pre nich je prínosom aj forma ochrany, ktorá riadi optimálnu úroveň zadlženosti a znižuje riziko ich preúverovania s následným závažnými problémami pri plnení si svojich záväzkov končiacich exekúciami, či osobnými bankrotmi.

Ako sa dostanem do úverového registra?

Registre vo všeobecnosti obsahujú informácie o osobách, ktoré podpísali úverovú zmluvu s bankou alebo finančnou inštitúciou. Informácie z bankového úverového registra využívajú banky a sú to informácie o fyzických osobách. V bankovom registri sa teda nachádza každá fyzická osoba, ktorá má s niektorou členskou bankou alebo stavebnou sporiteľňou uzatvorenú zmluvu k úverovému produktu, ako je spotrebiteľský úver, hypotekárny úver, úver na stavebné sporenie, kreditnú kartu, kontokorentný úver, bežný účet s povoleným debetom, pokiaľ svojej banke alebo stavebnej sporiteľni poskytla súhlas na spracovanie svojich údajov. V registroch ale nefigurujú len osoby vystupujúce v pozícii primárnych dlžníkov. Môže sa v nich ocitnúť aj osoba, ktorá o niektorý zo spomenutých produktov člena registra požiadala. Nakoľko sú v registroch evidovaní spolužiadatelia a ručitelia v rámci jednotlivých úverov, je to významný fakt pri komplexnom posudzovaní kredibility akejkoľvek osoby z hľadiska jej schopnosti splácať záväzky riadne a včas aj v budúcnosti.

Aké typy dlhov a splátok sa evidujú?

Register obsahuje výhradne údaje o uvedených úverových produktoch účastníckych bánk. Čiže register zahŕňa údaje o splátkových kontraktoch, kreditných kartách a nesplátkové operácie.

Ako si môžem overiť svoje záznamy v registri?

Údaje, ktoré sú spracovávané v registroch je možné preveriť priamo u prevádzkovateľa registrov. Údaje sú poskytnuté v podobe výpisu z registra, o ktorý je možné požiadať klientske centrum príslušného registra osobne či poštou. Zákon neumožňuje dáta z oboch registrov spájať či inak kombinovať do jedného výpisu pre obidva registre. Každý výpis z registra je teda samostatný a obsahuje záväzky buď len z bankového, alebo iba z nebankového registra, nakoľko sú tieto registre oddelené.

Ako mám postupovať, ak zistím nezrovnalosť s dátami vo výpise z registra?

Pokiaľ zistíte, že niektorá informácia vo výpise z registra je nepresná či chybná, obráťte sa na klientske centrum bankového či nebankového úverového registra. To by malo v spolupráci s príslušnou bankovou či finančnou inštitúciou, ktorá je zdrojom nesprávnych dát, zaistiť nápravu. Dotknutá osoba má teda právo preveriť si u prevádzkovateľa systému, aké údaje sú o nej spracovávané. Získa ich vo forme výpisu z príslušného registra a má právo požiadať o ich opravu svoju banku alebo finančnú inštitúciu, prípadne priamo prevádzkovateľa príslušného registra v prípade, že ich považuje za nesprávne, neaktuálne alebo spracovávané neoprávnene. V prípade, že sa nezrovnalosti preukážu, tak registre v spolupráci s danou bankou alebo príslušnou finančnou inštitúciou vykonajú nápravu v súlade s podmienkami vybavovania reklamácií a o jej výsledku osobu písomne upovedomia.

Koľko stojí výpis z bankového registra?

Žiadosť o výpis osobných údajov z bankového registra je spoplatnený sumou 14,-€ + poštovné. Tento výpis je klientovi odoslaný do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia na korešpondenčnú adresu ako doporučená zásielka do vlastných rúk. Výpis môže byť odoslaný poštou, prípadne môže byť odovzdaný priamo v klientskom centre počas prevádzkových hodín na osobnú žiadosť klienta.

Koľko dní od neuhradenia splátky začnem figurovať ako dlžník v registri?

Údaje sú do registra reportované na mesačnej báze a sú platné ku koncu predchádzajúceho mesiaca. Je možné zistiť presnú dĺžku omeškania v rámci uplynulého mesiaca, čiže reálny počet dní, ktoré bol klient v omeškaní.

Ako dlho sa informácie archivujú?

V zmysle platnej legislatívy a sú dáta evidované a uchovávané v bankovom registri počas celej doby existencie kontraktu a 5 rokov od ich ukončenia.